Privacy Verklaring Educto Holding B.V.

Dit reglement is van toepassing binnen Educto Holding B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven1, gevestigd aan de Noordsingel 168, te Rotterdam, hierna te noemen ‘Educto’, en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Educto Holding B.V. ontvangt, bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt tijdens uw bezoek aan en het gebruik van onze website of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Als u een aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Educto Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om diensten bij u af te leveren;

– voor het afhandelen van uw betaling;

– voor het verzenden van onze nieuwsbrief;

– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

– om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Uitwisseling van gegevens met andere partijen

Gegevensverstrekking aan cliënten en hun ouders/verzorgers

Aan cliënten en hun ouders met gezag of eventueel een voogd met gezag geven we alle informatie over het behandeltraject van uw kind. Dat kan gaan over de inhoud en achtergrond van de diagnostiek of behandeling, de doelen en behaalde resultaten, tijden van afspraken enzovoort. Een ouder zonder gezag krijgt enkel algemene informatie over of het kind bij ons in behandeling is, waarvoor en hoe lang al. Informatie specifiek benodigd voor de beroepsbeoefening wordt niet gedeeld. Daarnaast hebben we ook te maken met het beroepsgeheim van behandelaren en onderzoekers.

Gegevensverstrekking aan scholen

Aan scholen geven we inhoudelijke informatie over het functioneren van het kind. We melden de voortgang en we geven aan hoe het kind geholpen kan worden om tot betere prestaties te komen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld na uw toestemming.

Gegevensverstrekking aan collega’s

Onder de collega’s van Educto delen we enkel de informatie die nodig is voor diagnose en behandeling van onze cliënt. Dit kan inhoudelijk overleg zijn, maar het kan ook gaan om administratieve gegevensuitwisseling. We delen niet meer informatie dan nodig is.

De cliënteninformatie die op onze server staat wordt alleen bekeken door mensen die hiervoor een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.

Aan externe partijen zoals gemeentes, wijkteams enz.

Aan externe partijen geven we enkel de informatie die we verplicht zijn. Daarbij proberen we zo veel mogelijk de gegevens te anonimiseren en ze zo mogelijk te versturen via beveiligde kanalen. Wanneer externe partijen meer inhoudelijke informatie willen, zullen we ze verwijzen naar de ouders.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Educto Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Educto bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Educto hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Educto Holding B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Educto Holding B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Educto Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@educto.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Educto Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@educto.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Educto Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.